Persondata

Skolens oplysningspligt ved indsamling at personoplysninger.

Ryslinge Højskole er etableret på følgende adresse:

Højskolen 1
5856 Ryslinge

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Vi kan kontaktes på telefonnummer 62671020 samt på e-mailadresse  info@ryslinge.nu
  Skolens CVR.nr. er 42285919.
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
 3. Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som skole, der følger loven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elevoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne indberette eleverne til relevante myndigheder og derigennem få støtte.
  Vi indhenter også fx personoplysninger om medlemmer af skolens bestyrelse samt de ansatte, fordi det kræves iflg. lovgivningen. Vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til indgåede kontrakter.
 4. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler almindelige oplysninger som fx:
  • Navn og adresse
  • E-mailadresser
  • CPR-nummer
  • Situationsbilleder og videoer på skolen til skolens hjemmeside og sociale medier
 5. Modtagere eller kategori at modtagere
  Det er skolen alene, der anvender personoplysningerne. Skolen har retningslinjer for, hvilke og hvornår en medarbejder skal have adgang til konkrete personoplysninger. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger. Vi videregiver oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi – iflg. reglerne – er forpligtet hertil. Skolen bruger eksterne leverandører i forhold til elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, indgået mellem skolen og leverandøren.
 6. Opbevaring af personoplysninger
  Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Vi henviser her til Bogføringslovens kapitel 7, hvor der står:

  7.1 – Den bogføringspligtige skal efter loven opbevare alt sit regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af et regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

  Vi beholder dog udtalelser og fælles skolefoto til evig tid. Herudover opbevarer vi adresselister, således vi senere kan invitere til skolearrangementer for tidligere elever.
 7. Retten til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 8. Dine rettigheder
  Efter databeskyttelsesreglerne har du, som registreret, en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.
  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre data.
  Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få korrigeret oplysninger om dig.
  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende/forsvares, eller for at beskytte en person/vigtige samfundsinteresser.
  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  Ret til at transmittere
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden – uden hindring.
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 9. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Sommerkurser 2022

Se vores kurser for sommeren 2022.

Vil du tilmelde dig kurser?

Til sommerens kurser 2022

Du er også velkommen til at kontakte højskolen på tlf 62 67 10 20, for at afklare, stille spørgsmål m.v.